دعای ندبه مراغه دعـای نـدبـه منطقه3مراغه(پهرآباد) تاسیس: 1376خورشیدی طلوع خورشیدآدینه ها،در انتظار نوای اناالمهدی است و منتظران ظهورش هرصبح آدینه ساعت7 در ۩ مسجدشهدای پهرآباد ۩ دست به دعای فرجش بلند میكنند وبا هم ندای اللهم عجل لولیك الفرج سر میدهند.که از تمامی برادران و خواهران برای شرکت در این محفل پرفیض دعوت بعمل میآید. http://nodbeh-shohada.ir 2018-02-19T22:04:52+01:00 text/html 2018-01-29T01:43:22+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) ویژه نامه ایام فاطمیه http://nodbeh-shohada.ir/post/345 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8239399568/%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%80%D9%87.gif" alt="ویژه نامه ایام فاطمیه دعای ندبه مراغه"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><br></p><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/516" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><p class="MsoNormal" dir="RTL">قبر مخفی زهرا(س) التیام دل مادران شهدای مفقودالاثر/تاریخ و سؤالات بی‌پاسخ ام‌ابیها(س)</p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p></b></font></a><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/517" target="_blank" title=""></a></p><div></div><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/517" target="_blank" title="">چه کسی خانه ام‌ابیها(س) را آتش زد/</a>&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/517" target="_blank" title="">تعداد هجوم‌ها چند بار بود</a></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/93" target="_blank" title="">روزی که محبّان فاطمه&nbsp;<sup>علیهاالسّلام&nbsp;</sup>شفاعت می کنند</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/92" target="_blank" title="">آیامیدانید مصحف فاطمه چگونه نوشته شد؟</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/91" target="_blank" title=""></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/91" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan"></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/91" target="_blank" title="">فاطمه لیلة القدر ناشناخته است</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/91" target="_blank" title=""></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/91" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan"></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/91" target="_blank" title=""></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/95" target="_blank" title="">شعر "آیینه</a>&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/95" target="_blank" title="">در خاک"</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/94" target="_blank" title=""></a></font></p><div></div><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/94" target="_blank" title=""><font size="4">متن</font></a><font size="4"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/94" target="_blank" title="">&nbsp;ادبی&nbsp;</a></font><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/94" target="_blank" title=""><font size="4">"<span style="text-align: center;">غیرت فاطـمی</span>"</font></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/90" target="_blank" title=""></a></font></p><div></div><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/90" target="_blank" title="">متن ادبی"خبری</a><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/90" target="_blank" title="">&nbsp;در راه است"</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/114" target="_blank" title="">نخستین كسى كه</a><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/114" target="_blank" title="">&nbsp;وارد بهشت می‏شود!</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/89" target="_blank" title="">شعر زیبای</a><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/89" target="_blank" title="">&nbsp;"فاطمیـه..."</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><hr><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/71" target="_blank" title=""><div></div></a></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/71" target="_blank" title=""></a></font></p><div></div><p></p><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/92" target="_blank" title=""></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/71" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan"></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/71" target="_blank" title=""></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/71" target="_blank" title="">پیامک های ویژه</a>&nbsp;<a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/71" target="_blank" title="">ایام فاطمیه</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/68" target="_blank" title=""></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/68" target="_blank" title=""></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/68" target="_blank" title="">پیامک شهادت حضرت</a><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/68" target="_blank" title="">&nbsp;فاطمه زهرا(س)</a></font></p><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/69" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan"><p class="MsoNormal" dir="RTL">پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)-2</p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0);"></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0);"></p></font></a><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/70" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan"></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/70" target="_blank" title="">پیامک شهادت حضرت فاطمه</a>&nbsp;<a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/70" target="_blank" title="">زهرا(س)-3</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/110" target="_blank" title=""></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><hr></div></div><font size="4"><br><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/77" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim"><b><div>متن زیارتنامه حضرت فاطمه زهراء + صوت</div><div></div></b></font></a></font><div><span style="font-size: large;"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/79" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim"><b>نرم افزار فدک الزهرا <sup>(سلام الله علیها)</sup> برای اندروید</b></font></a></span></div><div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/78" target="_blank" title=""><b>نرم افزار حدیث اشک</b></a></font></div><div><font size="4"><div><div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/80" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim"><b>نرم افزار کتاب جامع حضرت فاطمه (سلام الله علیها) برای اندروید</b></font></a></div><div><div><div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/81" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim"><b>نرم افزار یاس محمدی برای اندروید</b></font></a></div><div><div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/82" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim"><b><div>نرم افزار فاطمیه - اندروید</div><div></div></b></font></a></div></div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/81" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim"><b><div></div></b></font></a></div></div><div><div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/83" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim"><b><div>کتاب زهرا(علیها السلام) برترین بانوی جهان</div><div></div></b></font></a></div></div><div><div><div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/84" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim"><b>کتاب سیره و سیمای ریحانه ‌ی پیامبر(ص)</b></font></a></div><div><br></div><div style="font-family: Mihan-Yekan;"><hr><div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/64" target="_blank" title=""><div>کد آهنگ پیشواز ایرانسل ویژه ایام فاطمیه</div><div></div></a></div></div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/84" target="_blank" title="" style="font-family: Mihan-Yekan;"><div></div></a></div></div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/80" target="_blank" title="" style="font-family: Mihan-Yekan;"><div></div></a></div></font></div><div><div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/65" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan"><div><div>کد آهنگ همراه اول ویژه ایام فاطمیه</div></div><div></div></font></a></div></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/78" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan"><div></div></font></a></div><div></div><div><hr></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://www.aparat.com/video/profile/one/usercat/4919/username/nodbeh" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Yekan"></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.aparat.com/video/profile/one/usercat/4919/username/nodbeh" target="_blank" title=""><font size="4">*</font></a><font size="4"><a href="http://www.aparat.com/video/profile/one/usercat/4919/username/nodbeh" target="_blank" title="">دانلود تصویری(کلیپ،روضه ، مدح ، سینه زنی ، سخنرانی و...) ویژه فاطمیه ؛ فارسی</a></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.aparat.com/video/profile/one/usercat/17438/username/nodbeh" target="_blank" title="">*دانلود تصویری(کلیپ،روضه ، مدح ، سینه زنی ، سخنرانی و...) ویژه فاطمیه ؛ تـرکـی</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></p><hr><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><div><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/74" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan"><font size="4">دانلود مداحی صوتی</font><font size="3">(حاج منصور ارضی-حاج حسن خلج-حاج حسین سیب سرخی)</font></font></a></div><div><div><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/73" target="_blank" title=""><div><div><div><div><font size="4">دانلود مداحی صوتی(</font><font size="3">مرحوم سید جواد ذاکر- حاج رضاهلالی-کربلایی حمیدعلیمی</font><font size="4">)</font></div><div style="font-size: large;"></div></div></div><font size="4"><div></div></font></div><div><font size="4"></font><div><font size="4"></font><div><div><div><div></div></div></div></div></div></div></a><div><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/75" target="_blank" title=""><font size="4">دانلود مداحی صوتی</font><font size="3">(حاج محمود کریمی-حاج سید مجید بنی فاطمه-حاج سعید حدادیان)</font></a></div></font></div></div></div><div><div><div><div><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/72" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan"><font size="4">دانلود مداحی صوتی</font><font size="3">(حاج سلیم موذن زاده - عاملی اردبیلی-خادم آذریان-ابراهیم رهبر)</font><font size="4">-ترکی</font></font></a></div><div><font face="Mihan-Yekan"><div><div><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/76" target="_blank" title=""><font size="4">دانلود مداحی صوتی</font><font size="3">(حاج سهراب سبزی</font></a></div></div></div><font color="#0000ee" size="3"><u><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/76" target="_blank" title="">&nbsp;</a></u></font><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/76" target="_blank" title=""><font size="3">- کربلایی حسن ساعد)</font><font size="4">-ترکی</font></a></div></div></div></div><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/76" target="_blank" title="" style="font-size: large;"><div></div></a></font></div><div><div><div><div><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/346" target="_blank" title=""><font size="4">دانلود مداحی صوتی</font><font size="3">(حاج فیروز زیرک کار)</font><font size="4">-ترکی وفارسی</font></a>&nbsp;</font></div></div><div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/85" target="_blank" title="">سخنرانی حجت الاسلام دانشمند در مورد ایام فاطمیه</a></div><div><div><div><a href="http://nodbeh-shohada.ir/post/86" target="_blank" title="">سخنرانی حجت الاسلام رفیعی در مورد ایام فاطمیه</a></div></div></div></font></div></div></div></div></div><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/75" target="_blank" title=""><div></div></a></div><a href="http://www.nodbeh-shohada.ir/post/75" target="_blank" title=""><div></div></a></div></div> text/html 2017-12-05T09:57:22+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) ۱۷ ربیع الاول ، ولادت پیامبر گرامی اسلام http://nodbeh-shohada.ir/post/334 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="FA">ولادت پیامبر گرامی اسلام،</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="FA">حضرت محمدبن عبدالله<sup>(ص)</sup></span>بر تمامی مسلمین جهان مبارکباد!</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8230396442/Nodbeh_shohada_IR_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AF.jpg" alt="ولادت پیامبر گرامی اسلام.دعای ندبه مراغه"></p></div> text/html 2017-12-05T09:01:39+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) ۱۷ربیع الاول؛میلاد امام جعفر صادق http://nodbeh-shohada.ir/post/335 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;ولادت با سعادت موسس مذهب جعفـری<o:p></o:p></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="4">حضرت امام جعفر صادق(ع) تبریک و تهنیت...</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8230396092/Nodbeh_shohada_IR_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AF.jpg" alt="میلاد امام جعفر صادق دعای ندبه مراغه"></p> text/html 2017-12-03T17:48:34+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) حوادث شب ولادت پیامبر(ص) http://nodbeh-shohada.ir/post/509 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><font size="4" style="font-weight: bold;">حوادث شب ولادت رسول اکرم </font><font size="2">(صلی الله علیه و آله و سلم)</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><font size="2"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; text-align: justify;"><font size="3">ابلیس به آسمانها بالا میرفت و چون حضرت عیسى</font><sup><font size="1">‏«ع‏»&nbsp;</font></sup><font size="3">به دنیا آمد از سه آسمان ممنوع شد و تا چهار آسمان بالا می‏رفت،و هنگامیكه رسول خدا</font><sup><font size="1">«ص‏»</font></sup><font size="3">به دنیا آمد از همه آسمان هاى هفتگانه ‏ممنوع شد،و شیاطین بوسیله پرتاب شدن ستارگان ممنوع‏ گردیدند،و قریش كه چنان دیدند گفتند...</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; text-align: justify;"><font size="3"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8229552468/nodbeh_shohada_ir_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA.jpg" alt="حوادث شب ولادت رسول اکرم"></div> text/html 2017-11-27T13:19:27+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) 9 ربیع الاول؛ آغاز ولایت امام زمان(عج) http://nodbeh-shohada.ir/post/332 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>نهم ربیع الاول؛ آغاز ولایت امام زمان(عج)<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span lang="FA">«أَنَا خَاتِمُ الْأَوْصِیَاءِ وَ بِی یَدْفَعُ اللَّهُ الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِی وَ شِیعَتِی»</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8160805442/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8702.jpg" alt="نهم ربیع الاول؛ آغاز ولایت امام زمان(عج)"></p> text/html 2017-11-26T19:07:16+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) آداب نکوداشت هشتم و نهم ربیع‌الاول http://nodbeh-shohada.ir/post/331 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>آداب نکوداشت هشتم و نهم ربیع‌الاول <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA">از زبان میرزاجوادآقا ملکی تبریزی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8160802734/%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.gif" alt="آداب نکوداشت هشتم و نهم ربیع‌الاول میرزا جواد آقا ملکی تبریزی"></p> text/html 2017-11-25T14:05:43+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) مسؤلیتی سنگین بر دوش امام عسكری http://nodbeh-shohada.ir/post/329 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><span lang="FA"><font size="4">مسئولیتی سنگین بر دوش امام عسكری </font><sup><font size="2">علیه السلام</font></sup></span><span dir="LTR" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA"><sup><font size="2"><br></font></sup></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: justify;">یكی از مهمترین مسؤلیتهایی كه امام حسن عسكری (علیه السلام) در مورد انجام آن اهتمام جدی داشتند، مسأله معرفی امام پس از خود به شیعیان، و مطرح نمودن غیبت آن حضرت می‌باشد..</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5"><sup><br></sup></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8160169334/asgari_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.gif" alt="مسئولیتی سنگین بر دوش امام عسكری علیه السلام"></p> text/html 2017-11-24T18:31:16+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) توصیه خواندنی امام حسن عسکری(ع)به شیعیان http://nodbeh-shohada.ir/post/502 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="4">توصیه خواندنی امام حسن عسکری</font><sup><font size="2"> (علیه السلام) </font></sup><font size="4">به شیعیان</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="4"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: justify;">هر یک از شما چون در دینش پارسا و در سخنش راستگو و امانتدار و خوش اخلاق با مردم باشد، گفته مى‌ شود: این یک شیعه است، و این کارهاست که مرا خوشحال می ‌سازد...</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8228526518/Nodbeh_shohada_IR_%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg" alt="توصیه خواندنی امام حسن عسکری(ع)به شیعیان"></div> text/html 2017-11-24T18:10:12+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) امام حسن عسكری چگونه به شهادت رسید http://nodbeh-shohada.ir/post/330 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA">امام حسن عسكری<sup> علیه السلام </sup>چگونه به شهادت رسید؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: justify;">‏معتمد عباسى كه همواره از محبوبیت و نفوذ معنوى امام در جامعه نگران بود، چون دید توجه مردم به امام روز بروز بیشتر مى‏شود و زندان و اختناق و مراقبت تاثیر معكوس دارد، سرانجام ...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8160169842/hasan_asgari_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.gif" alt="امام حسن عسكری چگونه به شهادت رسید"></p> text/html 2017-11-17T14:59:06+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) نظر شیعه درباره علت شهادت امام رضـا(ع) http://nodbeh-shohada.ir/post/328 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>نظر شیعه درباره علت شهادت امام رضـا<sup>(ع)</sup></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><sup><br></sup></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: justify;">مرحوم علّامه مجلسی می‌نویسد: علمای ما و علمای عامّه درباره این که امام رضا (ع) با اجل خود از دنیا رفته، یا این که او را با سمّ شهید کرده‌اند و بنابر قول اخیر آیا مأمون این جنایت را مرتکب شده یا کس دیگر، اختلاف نموده‌اند و در میان شیعیان اشهر این است که ...</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5"><sup><br></sup></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8158945768/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.gif" alt="نظر شیعه درباره علت شهادت امام رضـا(ع)"></p> text/html 2017-11-17T10:52:44+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) باور مهدوی در کلام رضوی http://nodbeh-shohada.ir/post/326 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="FA"><b>باور مهدوی در کلام رضوی</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: justify;">میان امام رضا(ع) و امام مهدی(ع) آنچنان پیوند قلبی وجود داشته که آن حضرت از سالها پیش از تولد نسل چهارم خود با بیانهای متعدد و متفاوت او را دعا کرده و نصرت و یاریش را از خداوند طلب کرده است. در یکی از این دعاها چنین می‏خوانیم...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8158890826/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.gif" alt="باور مهدوی در کلام رضوی"></p> text/html 2017-11-15T04:33:21+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) پیامك ویژه ٢٨ صفر http://nodbeh-shohada.ir/post/322 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><span lang="FA"><font size="5">پیامك ویژه ٢٨ صفـر</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><b><span lang="FA"><font size="5"><br></font></span></b></font></p><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) &nbsp;تسلیت وتعزیت باد</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8158216842/%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.gif" alt="پیامك ویژه ٢٨ صفـر"></p> text/html 2017-11-15T03:22:52+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) 100 سخن پرمحتوا از امام حسن http://nodbeh-shohada.ir/post/321 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>100 سخن کوتاه ولی پرمحتوا از امام حسن مجتبی<sup>(ع)</sup></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA"><sup><br></sup></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">: شوخى‌ كردن‌ حرمت‌ و احترام‌ را از بین‌ مى‌برد</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><sup><br></sup></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8157984900/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.gif" alt="100 سخن کوتاه ولی پرمحتوا از امام حسن مجتبی(ع)"></p> text/html 2017-11-15T02:47:10+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) نمونه هایى از فضایل رسول خدا http://nodbeh-shohada.ir/post/325 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="FA"><b>نمونه هایى از فضایل رسول خدا</b></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: justify;">آنگاه كه پسرش ابراهیم در حال جان دادن بود چنین فرمود: اگر فرزند در گذشته، براى پدر اجرى نداشت و اگر این نبود كه زندگان به مردگان ملحق خواهند شد، در این صورت بر تو محزون مى ‏شدیم اى ابراهیم ...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8158217768/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.gif" alt="نمونه هایى از فضایل رسول خدا"></p> text/html 2017-11-15T02:15:42+01:00 nodbeh-shohada.ir صوت الموعود (عج) شهادت یا رحلت حضرت رسول (ص)!؟ http://nodbeh-shohada.ir/post/320 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span lang="FA">شهادت یا رحلت حضرت رسول<sup> (ص)</sup>!؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; text-align: justify;">وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی اللّهُ الشَّاكِرِینَ. آل عمران ایه ۱۴۴</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8157983592/28%D8%B5%D9%81%D8%B101%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87.gif" alt="شهادت یا رحلت حضرت رسول (ص)!؟"></p>